Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כיצד מתבצע תהליך ההשקעה של WISER?

החלטה על האסטרטגייה
מקבלים החלטה על אסטרטגיית ההשקעה של הקרן: מניבה – מחלקת דיבידנדים, ייזום – השקעה בהקמה של מתחמים, קרן מעורבת שכוללת גם השקעות מניבות וגם השקעות ייזום. החלטה בהתאם לתנאי השוק, תוך בחינת מספר פרמטרים: הערכות לגבי הסגמנטים שצפויים ליהנות מביקושים גבוהים ויציבות הסגמנט ביחס למציאות הכלכלית. כמו כן בחינת מנהלי הקרן, טרק רקורד וחוסן פיננסי. לאחר מכן יש קבלת החלטה על המנהלים והסקטורים בהן תשקיע הקרן.
הקמת הקרן
הקמת הקרן וצירוף משקיעים לקרן. מינימום השקעה 100,000 דולר. תהליך הצטרפות המשקיעים מתחיל עם הבעת הנכונות מצד המשקיע להצטרף לקרן, וזאת לאחר שקיבל מידע על הזדמנות ההשקעה בקרן בהתאם לתקנות, על המנהלים ואופן חלוקת הכספים. לכל קרן יכולים להצטרף 35 משקיעים בלבד! .לאחר הצטרפות המשקיע לקרן בפועל והעברת הכסף הוא ייחשף למידע המלא על הפעילות של הקרן.
השקעות נדל"ן בארה"ב
ביצוע ההשקעה
תקופת ההשקעה של הקרן - בתקופה זו הקרן מבצעת בפועל את ההשקעת השונות תוך פיזור ההשקעה למספר מנהלים בהתאם לאסטרטגיית השקעה .
קרן השקעות אלטרנטיביות
התנהלות שוטפת
התנהלות ודיווחים במהלך חיי הקרן: המשקיעים מקבלים מהקרן עדכון מידי רבעון אחר התקדמות השקעות הקרן. הקרן מעבירה דיווח למשקיעים מיד לאחר כל השקעה שבוצעה בפועל. וובינר עדכון רבעוני – מידי רבעון מזמינה הקרן את המשקיעים לוובינר עם מנהלי ההשקעות . מנהל הקרן מקיים ישיבות רבעוניות עם מנהלי ההשקעות השונים. חלוקות רבעוניות – בקרנות מחלקות מקבלים המשקיעים חלוקות ישירות לחשבונות הבנק שלהם. חשבון הון – אדמיניסטרטור הקרן מציג לכל משקיע את חשבון ההון העדכני שלו ומאפשר לקבל, בפורמט האדמיניסטרטור מידע מלא ומקיף על השקעתו בקרן.
מימוש השקעות הקרן וחלוקת כספים
תקופת המימוש של הקרן מורכבת מימוש של ההשקעות השונות , בדרך כלל החלק מהשנה השלישית של הקרן . בכל אקזיט / מימוש המשקיע מקבל מידע מלא על העסקה שמומשה וכן את הכספים שמגיעים מכל מימוש וכן פירוט מלא לגבי החזר הון ההשקעה וסיום מעגל ההשקעה של הקרן בצירוף המידע המלא בדוחות מסודרים מאת האדמיניסטרטור. חלוקת הכספים תוך טיפול בדמי ההצלחה והמיסוי הנדרש.
שלב 1
שלב 2
שלב 3
שלב 4
שלב 5
השקעות נדל"ן בארה"ב
קרן השקעות אלטרנטיביות
שלב 1
שלב 2
שלב 3
שלב 4
שלב 5
החלטה על האסטרטגיה
תחילה יש להחליט על אסטרטגיית ההשקעה של הקרן: מניבה – מחלקת דיבידנדים, ייזום – השקעה בהקמה של מתחמים, או קרן מעורבת שכוללת הן השקעות מניבות והן השקעות ייזום. ההחלטה היא בהתאם לתנאי השוק, תוך בחינת מספר פרמטרים: הערכות לגבי הסגמנטים שצפויים ליהנות מביקושים גבוהים ויציבות הסגמנט ביחס למציאות הכלכלית. כמו כן, בחינת מנהלי הקרן, טרק רקורד (Track Record) וחוסן פיננסי. לאחר מכן, יש להחליט באילו סקטורים תשקיע הקרן ומי יהיו מנהליה.
הקמת הקרן
הקמת הקרן וצירוף משקיעים לקרן. מינימום השקעה של 100,000 דולר. תהליך הצטרפות המשקיעים מתחיל עם הבעת הנכונות מצד המשקיע להצטרף לקרן, וזאת לאחר שקיבל מידע על אודות ההזדמנות להשקיע בקרן בהתאם לתקנות, המנהלים ואופן חלוקת הכספים. לכל קרן יכולים להצטרף 35 משקיעים בלבד! לאחר הצטרפותו של המשקיע לקרן והעברת הכסף הוא ייחשף למידע המלא על פעילותה של הקרן.
ביצוע ההשקעה
תקופת ההשקעה של הקרן – בתקופה זו הקרן מבצעת בפועל את ההשקעות השונות, תוך פיזור ההשקעה למספר מנהלים בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה.
התנהלות שוטפת
התנהלות ודיווחים במהלך חיי הקרן: מדי רבעון המשקיעים מקבלים מהקרן עדכון בנוגע להתקדמות השקעותיה. הקרן מעבירה דיווח למשקיעים מיד לאחר כל השקעה שבוצעה בפועל. וובינר עדכון רבעוני – מדי רבעון הקרן מזמינה את המשקיעים לוובינר עם מנהלי ההשקעות. מנהל הקרן מקיים ישיבות רבעוניות עם מנהלי ההשקעות השונים. חלוקות רבעוניות – בקרנות מחלקות, המשקיעים מקבלים חלוקות ישירות לחשבונות הבנק שלהם. חשבון הון – אדמיניסטרטור הקרן מציג לכל משקיע את חשבון ההון העדכני שלו ומאפשר לו לקבל, בפורמט האדמיניסטרטור, מידע מלא ומקיף על השקעתו בקרן.
מימוש השקעות הקרן וחלוקת הכספים
תקופת המימוש של הקרן מורכבת ממימושן של ההשקעות השונות, בדרך כלל זה החלק המתקבל בשנה השלישית של הקרן. בכל אקזיט/ מימוש המשקיע מקבל מידע מלא על העסקה שמומשה, את הכספים שמגיעים לו מכל מימוש וכן פירוט מלא לגבי החזר הון ההשקעה וסיום מעגל ההשקעה של הקרן. כל זאת, בצירוף המידע המלא בדוחות מסודרים מאת האדמיניסטרטור. זהו למעשה שלב חלוקת הכספים תוך טיפול בדמי ההצלחה והמיסוי הנדרש.
שלב 1
שלב 2
שלב 3
שלב 4
שלב 5
החלטה על אסטרטגיה

תחילה יש להחליט על אסטרטגיית ההשקעה של הקרן: מניבה – מחלקת דיבידנדים, ייזום – השקעה בהקמה של מתחמים, או קרן מעורבת שכוללת הן השקעות מניבות והן השקעות ייזום. ההחלטה היא בהתאם לתנאי השוק, תוך בחינת מספר פרמטרים: הערכות לגבי הסגמנטים שצפויים ליהנות מביקושים גבוהים ויציבות הסגמנט ביחס למציאות הכלכלית. כמו כן, בחינת מנהלי הקרן, טרק רקורד (Track Record) וחוסן פיננסי. לאחר מכן, יש להחליט באילו סקטורים תשקיע הקרן ומי יהיו מנהליה.

הקמת הקרן

הקמת הקרן וצירוף משקיעים לקרן. מינימום השקעה של 100,000 דולר. תהליך הצטרפות המשקיעים מתחיל עם הבעת הנכונות מצד המשקיע להצטרף לקרן, וזאת לאחר שקיבל מידע על אודות ההזדמנות להשקיע בקרן בהתאם לתקנות, המנהלים ואופן חלוקת הכספים. לכל קרן יכולים להצטרף 35 משקיעים בלבד! לאחר הצטרפותו של המשקיע לקרן והעברת הכסף הוא ייחשף למידע המלא על פעילותה של הקרן.

השקעות נדל"ן בארה"ב
ביצוע השקעה

תקופת ההשקעה של הקרן – בתקופה זו הקרן מבצעת בפועל את ההשקעות השונות, תוך פיזור ההשקעה למספר מנהלים בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה.

קרן השקעות אלטרנטיביות
התנהלות שוטפת

התנהלות ודיווחים במהלך חיי הקרן: מדי רבעון המשקיעים מקבלים מהקרן עדכון בנוגע להתקדמות השקעותיה. הקרן מעבירה דיווח למשקיעים מיד לאחר כל השקעה שבוצעה בפועל. וובינר עדכון רבעוני – מדי רבעון הקרן מזמינה את המשקיעים לוובינר עם מנהלי ההשקעות. מנהל הקרן מקיים ישיבות רבעוניות עם מנהלי ההשקעות השונים. חלוקות רבעוניות – בקרנות מחלקות, המשקיעים מקבלים חלוקות ישירות לחשבונות הבנק שלהם. חשבון הון – אדמיניסטרטור הקרן מציג לכל משקיע את חשבון ההון העדכני שלו ומאפשר לו לקבל, בפורמט האדמיניסטרטור, מידע מלא ומקיף על השקעתו בקרן.

מימוש השקעות הקרן וחלוקת הכספים

תקופת המימוש של הקרן מורכבת ממימושן של ההשקעות השונות, בדרך כלל זה החלק המתקבל בשנה השלישית של הקרן. בכל אקזיט/ מימוש המשקיע מקבל מידע מלא על העסקה שמומשה, את הכספים שמגיעים לו מכל מימוש וכן פירוט מלא לגבי החזר הון ההשקעה וסיום מעגל ההשקעה של הקרן. כל זאת, בצירוף המידע המלא בדוחות מסודרים מאת האדמיניסטרטור. זהו למעשה שלב חלוקת הכספים תוך טיפול בדמי ההצלחה והמיסוי הנדרש.